Mirosław
Rykała

04.04.1987

UX/UI Designer

Jestem UX/UI Designerem
— dlatego mocno wierzę w dane, projektowanie na podstawie treści, testowanie z użytkownikami, iterację i słuchanie ludzi. Entuzjasta wszystkiego, co użyteczne.

Profil zawodowy


Zawo­dową karierę roz­po­czy­na­łem jako fre­elan­cer spe­cja­li­zu­jący się w zakre­sie pro­jek­to­wa­nia gra­ficz­nego (DTP) oraz budo­wa­nia stron i apli­ka­cji inter­ne­to­wych. Od 13 lat zwią­zany jestem z branżą digi­tal. Jestem zało­ży­cie­lem agen­cji webstra­te­gie.pl, która spe­cja­li­zuje się w budo­wa­niu witryn / stron inter­ne­to­wych, kam­pa­niach rekla­mo­wych, kre­acji gra­ficz­nej oraz pro­fi­lo­wa­niu i wizu­ali­za­cji danych użyt­kow­ni­ków dla zwięk­sze­nia efek­tyw­no­ści dzia­łań mar­ke­tin­go­wych. Obec­nie pro­mo­tor marki i custo­mer expe­rience, doradca UX/UI, jak rów­nież kre­owa­nia i trans­for­ma­cji marek w bran­żach B2C i B2B.


Co mogę dla Ciebie zrobić?


— Audyty UX/UI

— Strony www

— Sklepy www

— Marketing 360

— Kreacja graficzna

— Wizerunek marki

Mirosław
Rykała

04.04.1987

UX/UI Designer

Jestem UX/UI Designerem
— dlatego mocno wierzę w dane, projektowanie na podstawie treści, testowanie z użytkownikami, iterację i słuchanie ludzi. Entuzjasta wszystkiego, co użyteczne.

Umiejętności zawodowe

— Narzędzia

Adobe XD
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Adobe After Effect
Corel Draw
GetResponse
Jira
VWO
Smartlook
Hubspot Manager
Yandex Metrica
Google Analytics
Google Search Console

— CMS / Web

HTML / CSS
WordPress
WooCommerce
Joomla
Drupal

— Projektowanie

User Experience
User Interface
Web Design
Graphic Desing
Service Design
Neuromarketing
EyeTracking
Myślenie twórcze
Logo Design
Print Design
Prototyping
Agile / Scrum
Usability testing

— Inne

Marketing 360
Businnes Strategy
Project menager
Chatbot messenger